Terms and use FleetDrive

Algemene voorwaarden FLEETDRIVE©

 

Uw verantwoordelijkheid

U bent de enige verantwoordelijke voor uw gebruik van de diensten, voor de inhoud van uw computers, met name voor de in de diensten gedownloade, overgedragen, publiek bewerkte, verwerkte of ingevoerde inhoud, voor uw account op uw FLEETDRIVE, voor het beheer van uw FLEETDRIVE, en voor elke overdracht tijdens het gebruik van de diensten.

Gedrag

U verbindt zich ertoe

  • geen onbevoegde toegang te proberen te verkrijgen tot andere computersystemen noch het gebruik van de diensten door een andere gebruiker te belemmeren;
  • de nationale wetten met betrekking tot de online dienst na te leven, geen software of ander computerbestand met een virus of schadelijke component te versturen, te verdelen, beschikbaar te stellen of door te sturen;
  • geen gebruik te maken van diensten met illegale doeleinden;
  • niets te verwijderen in de producten, software, documenten of websites die voor de diensten worden gebruikt, met inbegrip van de wettelijke vermeldingen, de clausules over de niet-verantwoordelijkheid, de symbolen van het auteursrecht of handelsmerk, geen logo te wijzigen waarvan u de eigenaar niet bent en waarvoor u niet gemachtigd bent om wijzigingen aan te brengen;
  • de met de diensten verbonden netwerken niet te hinderen of te verstoren;
  • het auteursrecht, het octrooi, het merkbrevet, de industriële geheimhouding of elk ander eigendomsrecht van een derde niet te schenden; en
  • geen illegale, vertrouwelijke documenten of documenten die intimiderende, lasterlijke, racistische, onfatsoenlijke, misleidende, gewelddadige, bedreigende, vulgaire, obscene elementen bevatten of elk ander onaanvaardbaar document van welke aard ook zonder toestemming door te sturen.

U gaat ermee akkoord de diensten voor geen enkel doeleinde te reproduceren, kopiëren, verkopen, commercialiseren of door te verkopen.

U erkent de enige verantwoordelijke te zijn (en erkent dat I-PULSES geen enkele verantwoordelijkheid heeft jegens uzelf of enige derde partij) voor elke tekortkoming in uw verplichtingen zoals bepaald door de voorwaarden en voor de gevolgen die een dergelijke tekortkoming kan hebben (met inbegrip van verlies of schade die door I-PULSES is geleden).

U gaat ermee akkoord verantwoordelijk te zijn voor alle handelingen en niet-handelingen van uw werknemers en consultants, en van alle mensen die u in uw FLEETDRIVE uitnodigt.

U garandeert dat de inhoud die u overdraagt naar of die beheerd wordt door de diensten, de rechten van derden niet schendt en de geldende wetgeving op geen enkele manier overtreedt.

Uw verantwoordelijkheid met betrekking tot veiligheidsmaatregelen

U bent de enige verantwoordelijke als u de vertrouwelijkheid van uw wachtwoorden en van de informatie over uw account niet bewaart.

U bent de enige verantwoordelijke van alle activiteiten die met uw account gebeuren.

U gaat ermee akkoord I-PULSES onmiddellijk in te lichten over elk onbevoegd gebruik van uw account of over elke andere bekende inbreuk op de beveiliging.

U bent de enige verantwoordelijke als u de vertrouwelijkheid van uw wachtwoorden en van de informatie over uw account niet bewaart.

Retour en haut